Avís legal

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola vigent, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús.

Les parts que intervenen renuncien expressament a la jurisdicció que els pot correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Sabadell per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació execució de les presents condicions contractuals.

L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigent li correspongui.

 

Dades identificatives de la titularitat del lloc web

En compliment del deure d’informació legal estipulat en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSII) i d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en endavant LSSI), manifesta les següents dades identificatives:

Propietat: Gurukupu SL (a partir d’ara Criança i Salut)
NIF: B67072157
Adreça postal : C/Torras i Bages, 1C 08201 Sabadell
Adreça electrònica: info@criancaisalut.cat
Domini web: www.criancaisalut.cat
Xarxes socials: Instagram

 

Objecte de l’Avís Legal

La informació present en aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del lloc web que Criança i Salut posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Es considera usuari a la persona que accedeix, navega, utilitzi o participi dels serveis i activitats de la pàgina web.

D’aquesta manera aquest document comunica la informació que conforma i regula les condicions d’ús d’aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris del lloc web que es publica sota el domini www.criancaisalut.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

L’usuari queda així informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Criança i Salut.

L’accés i navegació del present espai web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions l’usuari ha d’abstenir-se a utilitzar el domini www.criancaisalut.cat.

 

Condicions d’ús

La utilització de www.criancaisalut.cat atorga la condició d’usuari d’aquest lloc web, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en el present Avís Legal.

Si l’usuari no estigués conforme amb elles, s’abstindrà d’utilitzar www.criancaisalut.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions. Per això la versió publicada per Cirança i Salut pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi al portal. Per tant, l’usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a www.criancaisalut.cat.

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.criancaisalut.cat i els continguts, conforme a la legislació vigent, l’Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels continguts que conformen www.criancaisalut.cat, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades.

En aquests termes, l’usuari s’obliga i compromet a no emprar qualsevol dels continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Criança i Salut, d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet, ja en el suport físic (hardware) com en les seves aplicacions (software).

Així doncs, Criança i Salut no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials.

Amb els límits establerts en la llei, Criança i Salut no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials Criança i Salut estan elaborades per proveïdors de Criança i Salut degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a Criança i Salut ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap classe donat que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu, divulgatiu i promoció de salut i prevenció de malalties a partir de l’alimentació saludable.

 

Enllaços (links)

Les pàgines d’Internet o xarxes socials de Criança i Salut poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. La seva presència és merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, o invitació sobre aquests.
Criança i Salut no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, per tant no assumeix responsabilitat pels continguts dels enllaços d’un espai web aliè, tampoc no es garanteix la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

Si es donés el cas que altres espais web establissin enllaços a la pàgina web de Criança i Salut, no s’entendrà que Criança i Salut hagi autoritzat l’enllaç o contingut de l’espai web que condueix a l’enllaç, tampoc no es poden incloure en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts contraris a la legalitat vigent.

Criança i Salut es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s’estableix l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa legal, pot en conseqüència, exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva Criança i Salut o les seves llicenciants.

 

Xarxes socials

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Criança i Salut i així accepti la relació. Si així es realitza, Criança i Salut tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la mateixa xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges i publicacions.

Si l’usuari no desitja que Criança i Salut pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que dugui a terme Criança i Salut podran tenir caràcter informatiu i/o divulgatiu dels seus serveis, considerant que la xarxa social és un mitjà informatiu, sota la responsabilitat de Criança i Salut pel que fa a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medi digital.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials són de la seva responsabilitat i cal respectar la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la mateixa imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Criança i Salut. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin i es puguin establir des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva de Criança i Salut, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Criança i Salut.

Conforme a tot plegat a l’usuari no li és permès:

· Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de Criança i Salut, que és titular d’aquests drets, o bé que estigui legalment permès.

· Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Criança i Salut o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotips, així com qualsevol servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web resten sota la propietat industrial de Criança i Salut.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Es consideraran actituds indegudes a la pàgina web i xarxes socials pels usuaris:

· Difondre, transmetre continguts o materials obscens, així com anar en contra dels Drets Fonamentals de les persones.

· Utilitzar llenguatge difamatori, degradant o abusiu (específic comportament indegut a xarxes socials, inclòs l’ús d’imatges publicades a la web, vocabulari i relació amb altres usuaris o amb Criança i Salut).

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Criança i Salut l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Criança i Salut.

Criança i Salut no transfereix als usuaris la propietat de les seves aplicacions (software). És l’usuari el propietari del suport en el qual el software pot ser gravat. Criança i Salut posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix aplicacions d’aquesta pàgina web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a la pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest Avís Legal.

 

Modificació de les condicions

Criança i Salut es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat d’avís previ, el present Avís Legal.
Tanmateix; l’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva, la revisió periòdica del present document.